Etik och ansvar

Professionell djurhållning är en fråga som inte enbart berör vår näring. Det är en övergripande branschfråga som berör alla som föder upp och arbetar med djur. För alla seriösa aktörer är det en självklarhet att ta hand om djuren och se till att de har det bra. Vi tror på en livskraftig minknäring som bygger på ansvar i varje led.

Svensk minknäring har ett eget djuromsorgsprogram, Minkhälsan, som är mer långtgående än de lagar och föreskrifter som finns. Samtidigt tror vi att vi kan bli mycket bättre och tydligare på att tala om för allmänheten hur vi arbetar och hur vi uppfyller en av världens strängaste djurskyddslagar. Alla Svensk Minks gårdar tar varje kvartal emot besök av Distriktsveterinärer med särskild kunskap om mink. De kontrollerar dels så att lagtexten efterlevs, men kontrollerar också en rad andra punkter som inte är lagkrav, men där vi inom näringen vill föregå med gott exempel. Varje kvartal kontrolleras tiotusentals djur, och veterinärernas resultat sammanställs sedan av Statens veterinärmedicinska anstalt. Öppenhet och transparens är honnörsord inom Svensk Mink, och därför publicerar vi årsrapporterna från SVA här på vår hemsida. Den senaste årsrapporten, från 2014, hittar du här.

Sverige har en av världens starkaste djurskyddslagstiftningar. Fokus vilar på djurens bästa där hög etik och ansvarstagande utgör centrala ledord. I jämförelse med lagar och regler kring djurskydd på EU-nivå är de svenska i många fall strängare. Det finns en rad olika myndigheter i Sverige som har ansvar för att se till att detta efterlevs, vare sig det rör grisar, hönor eller minkar.

Svensk Mink arbetar också mycket aktivt med att driva och finansiera forskningsprojekt samt att arbeta fram ett gemensamt handlingsprogram kring djurvård. Vi är också engagerade i det europeiska projektet WelFur, som är tänkt att utgöra grunden i EU:s ramverk till ny djurskyddslag.

Det pågår just nu ett arbete med en översyn av den svenska djurskyddslagstiftningens utformning och innehåll. En särskild utredare har lämnat ett betänkande, som är tänkt att resultera i en ny djurskyddslag. Svensk Mink har från början ställt sig positivt till översynen då den nuvarande djurskyddslagen är mer än 20 år gammal och behöver uppdateras och anpassas till den verklighet vi lever idag. Utgångspunkten bör enligt oss vara att se till djurens bästa samtidigt som hänsyn tas till de premisser och villkor som de olika näringarna verkar inom.

Nyheter från vår värld:

Video från Svenskmink.se

You must set a valid YouTube ID, please try again.
© 2012 BIASIT.net, Tobias Bäckström.